Algemene voorwaarden

  1. Alle opdrachten worden verstrekt aan en uitgevoerd door Nicolai Praktijk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, mede handelend onder de naam Nicolai advocatuur. Nicolai Praktijk B.V. is gevestigd te Den Haag en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27247620. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek alsmede de werking van artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten.
  2. De aansprakelijkheid van Nicolai Praktijk B.V. is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nicolai Praktijk B.V. voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Nicolai Praktijk B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, tot een maximum van € 25.000.
  3. De opdrachtgever vrijwaart Nicolai Praktijk B.V. tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee door Nicolai Praktijk B.V. te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Nicolai Praktijk B.V.
  4. Nicolai Praktijk B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor betalingsonmacht van de Stichting Beheer Derdengelden Nicolai Praktijk indien deze onmacht voortvloeit uit betalingsonmacht van de bank waarbij deze haar gelden heeft ondergebracht.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden mede voor de personen en rechtspersonen die Nicolai Praktijk B.V. bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, waaronder begrepen de heer J.L.A. Nicolai en de Stichting Beheer Derdengelden Nicolai Praktijk.
  6. Nicolai Praktijk B.V. zal maandelijks haar werkzaamheden in rekening brengen, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden (honoraria) en gemaakte kosten. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Nicolai Praktijk B.V. bevoegd haar werkzaamheden op te schorten.
  7. Het uurtarief van Nicolai Praktijk B.V. zal jaarlijks worden aangepast volgens de CPI van het CBS. Naast het uurtarief staat opdrachtgever in voor betaling van bijkomende kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. In voorkomend geval is Nicolai Praktijk B.V. gerechtigd terzake een voorschot te verlangen.
  8. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Nicolai Praktijk B.V. is Nederlands recht van toepassing; de rechtbank te Den Haag is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Ontwerp en realisatie: Webton